Εγγραφή Φορέων στην Περιφερειακή Ομοσπονδία
Ατόμων με Αναπηρία (Π.ΟΜ.Α.μεΑ. ) Θεσσαλίας

Καλούνται τα Σωματεία – Φορείς Ατόμων με Αναπηρία καθώς και Σωματεία Γονέων & Κηδεμόνων αυτών, που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία, να ενταχθούν στην Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας προκειμένου:


-να αποκτήσουν την κάλυψη της Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Θεσσαλίας


-να ενισχύσουν την διεκδικητικότητά τους και να επιτύχουν τους στόχους τους, με τη συνδρομή όλων των Φερέων – Μελών της Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Θεσσαλίας


-να ενδυναμώσουν την διεκδικητικότητα του αναπηρικού κινήματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προς όφελος των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους.